מדיניות פרטיות – צייט פור ברוט
באתר האינטרנט ובמועדון חברים

צייט פור ברוט בע" מ, ח. פ 516609245 (להלן: " החברה", " אנחנו " או " אנו")
להלן יפורטו הנהלים אשר על פיהם פועלת החברה באיסוף ושימוש בפרטי המשתמשים באתר
ובמועדון החברים ("המשתמש"), לרבות במידע אודות מקום הימצאו של המשתמש, בעת השימוש
בשירותים ("מדיניות הפרטיות"). יש להדגיש כי החברה רואה חשיבות רבה בשמירה על פרטיות
המשתמש, פועלת בהתאם להוראות כל דין ועושה מאמצים רבים על מנת לשמור כיאות על המידע
שנמסר לה.

 

חברותך במועדון הלקוחות, פעילותו והשירותים ו/או ההטבות הניתנות לחברים בו (להלן:
" השירותים") כפוף לתקנון מועדון הלקוחות ולמדיניות הפרטיות זו. " אתה "או " משתמש/ים" פירושו
כל אדם, אשר הצטרף למועדון הלקוחות, המשתמש בשירותים ו/או מי מטעמם. המונחים אשר לא
הוגדרו במפורש במסמך זה יפורשו בהתאם להגדרות שניתנו להם בתנאי השימוש.
אנחנו מכבדים את זכותך לפרטיות וחשוב לנו כי בכל עת יהיה בידיך כל המידע הדרוש כדי לקבל
החלטות מושכלות הנוגעות למידע האישי שלך. מדיניות פרטיות זאת מפרטת את סוגי המידע האישי
שאנו אוספים, והאופן בו אנו אוספים, משתמשים, מעבירים, ושומרים על המידע האישי אודותיך
משתמשים אשר מסרת לנו או אשר נאסף על ידינו במהלך השימוש על ידך בשירותים. כמו כן, מדיניות
הפרטיות מפרטת את היכולת שלך לשלוט בשימוש הנעשה במידע האישי שלך שנאסף. שימושך
בשירותים מהווה הסכמה מצדך למדיניות פרטיות זו ולשימוש במידע האישי שלך על ידי החברה כאמור
במדיניות פרטיות זו .

מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והיא מתייחסת לגברים ונשים כאחד.

1. מדיניות הפרטיות חלה על המידע האישי שמוסר המשתמש, במהלך השימוש שעושה משתמש
באתר או במסגרת חברותו במועדון הלקוחות.

2. לשם הרשמה לחברות במועדון ולקבלת מידע על הנחות, הטבות ומבצעים ייעודיים, המשתמש
יתבקש לספק לחברה מספר פרטים אודותיו. מסירת פרטי מידע אישי על ידי המשתמש נעשית
על אחריותו בלבד, מרצונו החופשי ובהסכמתו. פרטי מידע אלו עשויים לכלול, בין היתר, שם
מלא, מספר ת"ז או מספר אישי, כתובת דואר אלקטרוני, תאריך לידה, מגדר, רגישויות למזון,
כתובת, מיקוד, מספר טלפון נייד, פרטי כרטיס אשראי ("פרטי המשתמש") ומובהר כי
המשתמש אינו מחויב למסור פרטים אלה אם הוא אינו מעוניין בכך.

3. המשתמש מתיר לחברה לאסוף ולשמור את המידע כאמור בסעיף 2 ולעשות בו שימוש עצמי
כגון פילוח ושימושים סטטיסטיים שונים לצורך התאמת ההטבות שמציע האתר ומועדון החברים
לאוכלוסיית המשתמשים והחברים בו.

4. כל הנתונים שימסור המשתמש לחברה באמצעות האתר וטופס ההרשמה לחברות במועדון
יישמרו על ידי החברה על לפי כל דין, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- .1981 אנו עשויים
לשתף מידע, לרבות מידע אישי, עם ספקי שירות, קבלני משנה, חברות קשורות, שותפים
עסקיים ונותנת הרישיון (כפי שמונח זה מוגדר בתנאי השימוש) (להלן: "צדדים שלישיים
מורשים") אשר עשויים להשתמש במידע
(א) לצרכי המטרות המופיעות במדיניות פרטיות זו,
לרבות אספקת השירותים ,למימוש המטרות המותרות לנו על פי דין, ולמימוש אינטרסים
לגיטימיים שלנו, למשל לשם מניעת הונאה .העברת מידע כאמור תיעשה בכפוף להתחייבויותיו
של הצד השלישי לשמור על פרטיות ואבטחת מידע ברמה הנדרשת בהתאם לסוג המידע
המועבר
(ב) לפרסם מידע, תכנים והכוונת שימוש מותאמים אישית.

5. אנו נשתף פעולה עם רשויות אכיפת החוק או כל צו שיפוטי הדורש או המנחה אותנו לגלות את
זהות ,התנהגות או תוכן (דיגיטאלי) של משתמש אשר נחשד בפעולות הנחזות למנוגדות לדין
או בפעולות מפרות חוק או אם נדרש לעשות כן בהתאם לכל דין החל, לרבות תקנה או צו בית
משפט או רשות אכיפה כלשהם. כמו כן, אנו עשויים לשתף את המידע האישי שלך עם צדדים
שלישיים אם אנו מאמינים בתום לב שגילוי המידע הינו נאות ונועד להגן על הזכויות, הרכוש או
הבטיחות שלנו (לרבות אכיפת מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש) או להגן על הזכויות, הרכוש
או הבטיחות של צדדים שלישיים.

6. אנו עשויים להעביר את מאגרי המידע שלנו המכילים מידע אישי לצד שלישי כלשהו ככל שהוא
ירכוש את החברה, את נכסיה או חלק מאלו ו/או במהלך מו"מ לגבי רכישת החברה ו/או נכסיה
ו/או חלק מאלה.

7. אנו נעביר את המידע האישי שלך לצדדים שלישיים רלוונטיים אם נגלה כי אילו מפעולותיך
מפרות את תנאי השימוש או נעשו לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא או אם נעמוד בפני נקיטת
צעדים משפטיים נגדנו (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצעת.

8. בכפוף להוראות הדין, הנך זכאי לבקש לעיין ו/או לשנות או לתקן אי דיוקים או שגיאות במידע
אישי שנאסף עליך על ידי החברה, בהתאם להוראות החוק. כדי לבקש לעיין במידע האישי שלך
או לתקן או לעדכן אותו, נא צור עמנו קשר בכתובת il.co.zeitfuerbrot@info. אנו נשנה את
המידע האישי הרלוונטי בהתאם לבקשתך ותוך זמן סביר לאחר קבלת הבקשה, אם וככל
שהדבר אפשרי ובהתאם להוראות החוק.

9. החברה אינה נושאת בכל אחריות בגין שימוש במידע אודות המשתמש על ידי הספקים וצדדים
שלישיים לרבות גופים מסחריים, אתרים או סוחרים מקוונים אשר משתמשים או מופיעים באתר
ואשר אינם בשליטתה של החברה. על המשתמש לבדוק את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש
של אותו ספק, אתר או גוף מסחרי.

10. החברה נוקטת צעדים סבירים לאבטחת המידע האמור. עם זאת, אין החברה יכולה לאבטח
באופן מוחלט את מערכות המידע והתקשורת ולמנוע לחלוטין חדירות בלתי מורשות ושימוש
אסור במידע. החברה לא תישא בכל אחריות במקרים של גילוי ושימוש במידע הרשום הנובעים
מחדירות בלתי מורשות של אחרים והמשתמש באתר מוותר על כל טענה, דרישה או תביעה
נגד החברה או מי מטעמה עקב חדירות כאמור.

11. האתר מאובטח באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפןSSL

12. בכפוף להסכמת המשתמש, החברה עשויה להשתמש במידע לצרכים שיווקיים הכוללים משלוח
חומר שיווקי ופרסומי למשתמש לרבות באמצעות הדואר, הדואר האלקטרוני, הודעות ,SMS
פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטית או כל אמצעי תקשורת אחר. המשתמש רשאי לבקש את
הסרתו מהדיוור באמצעות פנייה באתר, והחברה תסירו לאלתר.

13. אנחנו עשויים להשתמש ב "עוגיות" ("cookies") שהן סימון פנימי ייחודי הנרשם בדפדפן שלך,
וטכנולוגיות דומות כגון tags ו web beacons . קוקיות אינן תוכנת מחשב ואין להן יכולת לקרוא
מידע או לבצע פעולות כלשהן באמצעי הקצה ממנו אתה עושה שימוש, אבל אנחנו יכולים לקרוא
אותן. חלק מהקוקיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי המכשיר או
המחשב שלך .בכדי שנוכל לתת לך שירות מהיר ויעיל יותר, לזהות אותך בכניסה חוזרת לאתר
ולחסוך ממך, בין היתר, מילוי מחדש של פרטים אישיים שונים שמילאת בעבר. שימוש בקוקיות
מסייע לזהותך בעת כניסה חוזרת לאתר האינטרנט והאפליקציה. באמצעות הקוקיות תנוטר
פעילותך באתר ו תיאסף באופן אוטומטי. סוגי המידע שהחברה עשויה לאסוף באמצעים אלה
כוללים כתובת ,IP מזהה התקן ייחודי ,מאפייני דפדפן, מאפייני התקן, פרטי מערכת ההפעלה,
העדפות שפה, כתובות אינטרנט מפנות, מידע על באפליקציה, ונתונים סטטיסטיים נוספים
אודות השימוש שביצעת. הפעולות שבוצעו באתר או באפליקציה, לפי העניין, תאריכים ושעות
של הביקורים שלך באתרינו או בממשקים הדיגיטליים של החברה עשויים להופיע פרסומות
וקישורים של אתרים אחרים. לתשומת הלב כי, בין אם החברה מפרסמת באתרים של חברות
עצמאיות או שמדובר בחברות המפרסמות באתר ו/או האפליקציה במסגרת השירותים של
החברה ועושות שימוש ב ,Cookies-מדובר באתרים עצמאיים לחלוטין אשר אינם כפופים
למדיניות פרטיות זו. על כן, מומלץ יהיה לעיין במסמכי מדיניות הפרטיות של כל אחד מהאתרים
הללו . ביכולתך לשנות את הגדרות הדפדפן שלך כך שלא ייאספו במחשבך "קוקיות" או
שיימחקו .אפשרויות שליטה נוספות בקוקיות המשמשות לפרסומות אפשר למצוא כאן:
https://adssettings.google.com

14. אם יש לך שאלות או הערות לגבי מדיניות הפרטיות שלנו, אנא צור קשר בכתובת
dalia@zeitfuerbrot.co.il